Cenník

Predaj nehnuteľnosti - nevýhradne

Cena od 1 450 €, Dohodou podľa typu nehnuteľnosti a obtiažnosti predaja

Predaj nehnuteľnosti - výhradne

Cena od 1 250 €, Dohodou podľa typu nehnuteľnosti a obtiažnosti predaja

Doplnková služba - Technická inšpekcia nehnuteľnosti

Podľa platného cenníka spoločnosti v kooperácii

Posúdenie technického stavu nehnuteľnosti, zistenie vád, premeranie m2, náklady na opravu, vydanie správy pre klienta

PRÁVNA ASISTENCIA - cena od 150 €

Pripomienkovanie rezervačnej zmluvy, kúpnej zmluvy, zastupovanie klienta pri rokovaní s realitnou kanceláriou a pod.

Doplnková služba - PRÁVNY AUDIT cena od 790 €

Posúdenie platnosti prevodov uskutočnených v minulosti a pod.

Asistencia pri zabezpečení ZP- cena od 199 €

Zabezpečenie znaleckého posudku vrátane poplatku za vyhotovenie ZP a poplatku za zápis záložného práva do katastra nehnuteľností.

Analýza klienta - úvodná hodina zdarma

Úvodné stretnutie záujemcu o kúpu a poradcu, mediátora.

Ostatná činnosť - cena za hodinu - 30 €

Administratívna činnosť zameraná na potreby klienta, ako napríklad zastupovanie na katastrálnom konaní, prepise médií, zabezpečenie LV, vyhlásenia správcu, asistencia na MÚ, OÚ a pod.

Obhliadka nehnuteľnosti - cena za hodinu 30 €, príp. dohodou

Tento úkon dokumentuje skutočnosť, že na určenej nehnuteľnosti bola so záujemcom vykonaná obhliadka v lokalite Žilina. V lokalite Kysucké Nové Mesto - 50 €.

Každá ďalšia alebo opakovaná prehliadka - cena za hodinu 50 €, príp. dohodou

Nová, alebo opakovaná prehliadka tej istej nehnuteľnosti v lokalite Žilina. V lokalite Kysucké Nové Mesto - 70 €.

Odovzdanie nehnuteľnosti - cena 30 €, príp. dohodou

Úkon, ktorý si zmluvné strany navzájom protokolárne potvrdzujú pri preberaní / odovzdávaní nehnuteľnosti. Opisuje stav nehnuteľnosti a meračov energií, počtu odovzdaných kľúčov a pod.

Darovacia zmluva + pripomienkovanie 200 €, Dohodou podľa náročnosti

Týmto typom úkonu darca bezodplatne prevádza vlastníctvo nehnuteľnosti na obdarovaného. Zmluva obsahuje všetky náležitosti, podľa § 5 zák. č. 182/1993 Z.z., podľa § 628 OZ.

Zmluva o zriadení vecného bremena+pripomienkovanie 200 €, Dohodou podľa náročnosti

Tento úkon vytvára zmluvný vzťah, ktorý zakladá vecné bremeno spočívajúce v práve užívať časť nehnuteľností, alebo ak chcete "legalizovať" vstup, prechod a pod.

Rezervačná zmluva + pripomienkovanie 200 €, Dohodou podľa náročnosti

Ide o dohodu (budúci kupujúci a budúci predávajúci), ktorá zúčastneným stranám ukladá povinnosti a úlohy, ktoré je treba splniť, aby došlo k bezchybnému prevodu nehnuteľnosti.

Vypracovanie dodatku ku zmluve 50 €, Dohodou podľa náročnosti

V praxi sa často stáva, že účastníci popíšu chybne predmet prevodu nehnuteľnosť. Tento dodatok je určený práve pre túto situáciu, ak je potrebné dodatočne zmeniť, opraviť ustanovenia.

Zmluva o prevode vlastníctva s HÚ+pripomienkovanie 230 €, Dohodou podľa náročnosti

Ide o typ KZ, ktorá obsahuje všetkých 9 podstatných náležitostí, aby mohlo dôjsť k bezchybnému a platnému prevodu vlastníctva nehnuteľnosti a ktoré pre tento typ zmluvy vyžaduje § 5 zák. č. 182/1993.

Kúpna zmluva bez HÚ + pripomienkovanie 200 €, Dohodou podľa náročnosti

Ide o typ kúpnej zmluvy, ktorá obsahuje všetky podstatné náležitostí, aby mohlo dôjsť k bezchybnému a platnému prevodu vlastníctva nehnuteľností a ktoré pre tento typ zmluvy vyžaduje § 588 OZ.

Nájomná zmluva + pripomienkovanie 80 €, Dohodou podľa náročnosti

Na základe tejto zmluvy prenajímateľ prenecháva do užívania nehnuteľnosť nájomcovi, za čo sa mu nájomca zaväzuje zaplatiť nájomné a tiež platby za služby a médiá spojené s užívaním nehnuteľnosti.

Balík služieb PRÉMIUM cena 1 650 €, Dohodou podľa obtiažnosti, správny poplatok v cene

Rešerš, zjednanie zľavy z ceny, Hypoasistencia, osobná asistencia v deň prevodu, osobná asistencia pri preberaní a prepise, zabezpečenie technickej inšpekcie, asistencia pri vybavovaní ZP atď.

Balík služieb Klasik 1 350 €, Dohodou podľa obtiažnosti, správny poplatok v cene

Rešerš, analýza, prehľad ponuky, užší výber, preverenie, max 6 prehliadok, zjednanie zľavy, Hypoasistencia, osobná asistencia v deň prevodu, právna asistencia,osobná asistencia pri preberaní a prepise príp. iné.

Balík služieb MINI 350 €

Rešreš nehnuteľností, analýza a prehľad ponuky, užší výber pre klienta, preverenie aktuálnosti nehnuteľností, max 4 prehliadky, zjednanie zľavy z ceny, asistencia pri vybavovaní úveru - Hypoasistencia.